พันธุ์แดงรัศมี

พันธุ์แดงรัศมี ( Daeng Ratsami )

ชื่อพันธุ์  :         แดงรัศมี

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง 

ประวัติ   :   เพาะเมล็ดลวง เพาะโดยนายเวียน ในคลองวัดสัก ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

ลักษณะต้น

ลักษณะเรือนต้นทุเรียนยอดชะลูดสูง จนงอกลับลงมา ทำให้กิ่งที่แตกอยู่ข้างๆเป็นยอดแทน เปรียบเสมือนหางไก่

ลักษณะใบ

ใบค่อนข้างยาวกว่าลวง ใบสีออกเขียวสว่าง ทรงใบป้อมบริเวณโคนใบ ใบเขียวแก่เป็นมัน

ลักษณะผล

ผลใหญ่คล้ายลวงสีเขียว ผลมีขนาดเล็กประมาณเท่าผลของพันธุ์กระดุม ผลสั้น ปลายผลจุ่น ขั้วยาว หนามสีน้ำตาลออกแดง หนามมีลักษณะใหญ่ สั้น หนามห่างกัน ฐานหนามบาน ก้านขั้วขนาดกลาง  

ลักษณะเนื้อ

รสชาติหวานมัน เนื้อดีสีเข้มเป็นมัน มีเนื้อทุกพูต่างจากลวง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลประมาณปีที่ 5-7

 

 ตัวอย่างกิ่งพันธุ์แดงรัศมี

 

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ 

 

 • พระบรรเจิดวิชาชาญ (ชม บุณยาคม). (2497).  ความรู้ทุเรียน. ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 • ดร. ปิยะ เกียรติก้อง. (2500). การสำรวจพันธุ์ทุเรียนในจังหวัดธนบุรี. วิยานิพนธ์เสนอต่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 • ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ และสุชาดา วงศ์ภาคำ. (2557). ทุเรียนสวนเรา. โครงการพฤกษพันธุศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

 


 • ย่ำมะหวาด.JPG
  พันธุ์ย่ำมะหวาด ( Yammawat) ชื่อพันธุ์ : ย่ำมะหวาด สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่า เพาะจากเมล็ดลวง โดยนายสอน โชติ ที่ตำบลบางล่าง บางค...

 • 20150328_105506.jpg
  พันธุ์ชะนี (Cha ni) ชื่อพันธุ์ : ชะนี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะจากเมล็ดลวง ลักษณะต้น ทรงพุ่มโปร่งค่อนข้างกว้างและไม่สูงนัก ลำต้นมักไม่ตั้งฉากก...

 • 20150328_105334.jpg
  พันธุ์อีลวง( E-Luang) ชื่อพันธุ์ : อีลวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง การที่ได้ชื่อว่าลวง ก็เพราะว่าการเป็นผลในปีแรกๆภา...

 • 20150328_152412.jpg
  พันธุ์ชมพูศรี (Chomphu Sri) ชื่อพันธุ์ : ชมพูศรี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลชมพูศรี ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดลวง ผ...

 • 291515.jpg
  พันธุ์สายหยุด(Saiyut) ชื่อพันธุ์: สายหยุด (Saiyut) ชื่อวิทยาศาสตร์: Durio zibethinus Murray ประวัติ: เพาะจากเมล็ดลวง เพาะโดย นายทองอยู่ สุวรรณโรดม ที่ชื่อว่าสายหยุดเพราะหล...
Visitors: 469,385