พันธุ์ย่ำมะหวาด

พันธุ์ย่ำมะหวาด ( Yammawat)
ชื่อพันธุ์          :  ย่ำมะหวาด
สถานภาพพันธุ์   :  พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง
ประวัติ           :   เป็นทุเรียนเก่า เพาะจากเมล็ดลวง โดยนายสอน โชติ ที่ตำบลบางล่าง บางคอแหลม จังหวัดธนบุรี
จุดเด่น:  "ตระกูลลวง สีเหลืองนวล มันมากกว่าหวาน"

  

ลักษณะต้นและใบ

เรือนต้นดี   การเรียงกิ่งเป็นระเบียบเหยียดตรง  ใบรูปไข่ขอบขนาน  ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน ใบเหมือนล่วงแต่เล็กกว่า การเจริญเติบโตของต้นปานกลาง

ลักษณะดอก

ดอกรูปร่างของดอกตูมรี ปลายดอกตูมแหลม  การออกดอกปานกลาง

ลักษณะผล

ผลทรงรูปไข่  ลักษณะผลไม่เป็นระเบียบ ความยาวผลปานกลาง รูปร่างหนามแหลมคม หนามปลายงุ้มเข้า หนามรอบขั้วผลหนามตรง

 

ลักษณะเนื้อ

เนื้อหนา  สีเนื้อลานเกือบเหลือง  มีกลิ่นอ่อน  รสชาติหอมหวานมันเป็นพิเศษมากกว่าหวาน  เนื้อแห้ง ละเอียด  

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์ย่ำมะหวาด 

    

 

 ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • ดร. ปิยะ เกียรติก้อง. (2500). การสำรวจพันธุ์ทุเรียนในจังหวัดธนบุรี. วิยานิพนธ์เสนอต่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

 • 20150328_105506.jpg
  พันธุ์ชะนี (Cha ni) ชื่อพันธุ์ : ชะนี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะจากเมล็ดลวง ลักษณะต้น ทรงพุ่มโปร่งค่อนข้างกว้างและไม่สูงนัก ลำต้นมักไม่ตั้งฉากก...

 • 20150328_105334.jpg
  พันธุ์อีลวง( E-Luang) ชื่อพันธุ์ : อีลวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง การที่ได้ชื่อว่าลวง ก็เพราะว่าการเป็นผลในปีแรกๆภา...

 • 20150328_152412.jpg
  พันธุ์ชมพูศรี (Chomphu Sri) ชื่อพันธุ์ : ชมพูศรี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลชมพูศรี ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดลวง ผ...

 • แดง3.jpg
  พันธุ์แดงรัศมี ( Daeng Ratsami ) ชื่อพันธุ์ : แดงรัศมี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะเมล็ดลวง เพาะโดยนายเวียน ในคลองวัดสัก ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย ...

 • 291515.jpg
  พันธุ์สายหยุด(Saiyut) ชื่อพันธุ์: สายหยุด (Saiyut) ชื่อวิทยาศาสตร์: Durio zibethinus Murray ประวัติ: เพาะจากเมล็ดลวง เพาะโดย นายทองอยู่ สุวรรณโรดม ที่ชื่อว่าสายหยุดเพราะหล...
Visitors: 463,702