8 ต้นไม้ต้องห้าม !! ไม่ควรปลูกใกล้ต้นทุเรียน

ต้นไม้ต้องห้าม !! ไม่ควรปลูกใกล้ต้นทุเรียน

1. กล้วยบางชนิด เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก กล้วยตานี กล้วยนาก เนื่องจากมีรากแข็งแรง ขยายออกไปไกล และทำให้ดินเสื่อมโทรม