5 ขั้นตอนดูแลทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว

5 ขั้นตอนดูแลทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว  เพื่อให้ทุเรียนเจริญเติบโตดี และให้ผลทุเรียนมีความสมบูรณ์ในปีต่อไป

1. ตัดแต่งกิ่ง ได้แก่ กิ่งน้ำค้าง กิ่งแห้ง หรือก้านทุเรียนที่ยังตัดไม่หมด เพื่อให้ทุเรียนแตกกิ่งใหม่ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว (หากตัดแต่งกิ่งที่มีขนาดใหญ่ควรใช้ปูนแดงทา เพื่อป้องกันเชื้อรา)

 

 

2. เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณต้นทุเรียน อาทิ ไม้ค้ำ เชือกโยง ถุงห่อทุเรียน

 

 

3. กำจัดวัชพืช และชักหญ้าบริเวณท้องร่องสวน

 

 

4. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และฉีดยา เพื่อบำรุงต้นและป้องกันโรคและแมลง โดยเฉพาะ เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก้แจ้ และเชื้อราในฤดูฝน

 

 

5. สาดเลน โดยสาดเลนเพื่อทำความสะอาดท้องร่องเพื่อกักเก็บน้ำ และนนำซากวัสดุอินทรีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับทุเรียนVisitors: 463,707