ไผ่

ไผ่

เป็นไม้โดยชาวสวนทุเรียนนิยมปลูกบริเวณรอบนอก หรือ คันนอก เพื่อเป็นแนวกันลมและบังแดดได้ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวที่สามารถสร้างความชื้นภายในสวนได้ ควรปลูกห่างจากทุเรียนและควรมีร่องน้ำกั้นกับต้นทุเรียน เพื่อกันไม่ให้รากไผ่ไปรบกวนกับรากทุเรียน และเป็นแนวกันศัตรูพืชได้ เนื่องจากสามารถป้องกันเพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยไก่แจ้ที่มากับอากาศได้ และต้องตัดแต่งไม่ให้กอใหญ่จนเกินไป เนื่องจากหากร่มจนเกินไปส่งผลเสียกับการเจริญเติบโตกับต้นทุเรียนได้ ไผ่ที่นิยมปลูก คือ ไผ่กิมซุง จะนิยมรับประทานหน่อ และ ไผ่ลวก สามารถน้ำไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์ได้

 

Last updated: 07/04/2020

Visitors: 455,524