งานบรรยาย

1.วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม  2558 เวลา 9.00 น. ณ  ห้องประชุม อบต.คลองม่วง  อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การปลูกทุเรียนอย่างยั่งยืนและมีความสุข" โดยมีผู้เข้าฟังบรรยายมีประมาณ 50 คน เนื้อหาการบรรยายจะพูดถึง ภูมิปัญญาของชาวสวนนนท์ วิธีการปลูกทุเรียน การดูแลรักษาทุเรียน และการเป็นเกษตรกรอย่างมีความสุข  ถอดเทปมาในช่วงแรก ให้ทุกท่านอ่านกันค่ะ

       การปลูกทุเรียนต้องเอาใจใส่ มี ใจรัก และจะต้องรู้จักสังเกตและเรียนรู้จากธรรมชาติ สภาพแวดล้อม  ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องรู้ว่าที่นี่“ที่คลองม่วง” ดิน น้ำเป็นอย่างไร และที่สำคัญคือการเลือกพันธุ์ ควรเลือกพันธุ์ดี แข็งแรง และมีอายุที่ยืนยาว อีกทั้งศึกษาวิธีการปลูกและการดูแลอย่างถูกต้อง เพื่อให้ต้นทุเรียนเติบโตอย่างมั่นคงและคุ้มทุนในระยะยาว..  

โดยเริ่มต้นจากการทำตัวเราให้พร้อมก่อน 

        ดิน ทุเรียนขึ้นได้ในดินทุกชนิด ยกเว้นดินทราย เนื่องจาก รากทุเรียนจะยึดดินไม่ได้ดีนัก หากลมพายุมาจะพัดเสียหายหมด  และค่า PH ของดินจะต้องเป็นกลาง ถ้าเป็นด่างเล็กน้อยปลูกได้  โดยใช้วิธีแก้คือ การปรับปรุงดินตามธรรมชาติ  ถ้าเป็นดินเหนียวสามารถปรับได้โดยการใส่อินทรียวัตถุหรือซากพืชซากสัตว์เข้าไปในดินเพื่อให้ดินร่วนซุย  แต่ถ้าเป็นดินทรายจะต้องเพิ่มอินทรียวัตถุที่อุ้มน้ำคลุมดินไว้ เช่น ฟาง,แกลบดิบ, กาบมะพร้าวหั่น เพื่อรักษาความชื้นในดิน เนื่องจาก ดินร่วนปนทรายจะคายน้ำเร็ว และมีอุณหภูมิสูง  ท่านสามารถใช้ขี้หมูหรือขี้วัวที่เป็นกรดตามธรรมชาติใส่ลงไปได้  แต่ขี้วัวหรือขี้หมูที่ใส่นั้นต้องผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ โดยการบดแล้วแตกแดดฆ่าเชื้อ หากใส่ขี้สดจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อของโรคพืชได้  

         การปลูกพืชในสวนนนทบุรีจะเป็น สวนผสม คือ ปลูกพืชหลายๆอย่างร่วมกัน ซึ่งมีประโยชน์กับดินมาก เนื่องจากพืชแต่ละชนิดจะกินธาตุอาหารแตกต่างกัน  เช่น เมื่อปลูกทุเรียนสลับกับส้มเขียวหวาน  ทุเรียนจะกินดินเป็นกลาง ส้มเขียวหวานจะกินดินเปรี้ยว เวลาปลูกคู่กันส้มเขียวหวานจะดูดความเปรี้ยวจากดินมาใช้ประโยชน์ ส่วนที่เป็นเกลือก็จะสะสมไว้ที่ราก และมันจะมีประโยชน์เมื่อเราไม่ใช้ต้นส้มแล้ว เราตัดทิ้งรากมัน มันก็จะมีประโยชน์กับต้นทุเรียน  ที่นี่ “คลองม่วง” มีต้นก้ามปู ต้นไผ่ ต้น สะเดา ขี้เหล็ก ซึ่งพวกนี้จะเป็นประโยชน์ คือเป็นวัตถุธาตุที่ใส่เข้าไปในดินแล้วทำให้ดินร่วนซุยและสะสมอาหารได้เช่นกัน

... เนื้อหาการบรรยายต่อจากนี้ท่านสามารถศึกษาได้ตามรายละเอียดในเว็ปไซต์ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1.ต่อเรื่อง ดิน น้ำ อากาศ ระยะการปลูก ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จาก  หัวข้อ เรื่องน่ารู้  คลิก..ภูมิปัญญาชาวสวนนนท์

2.วิธีการปลูกทุเรียน ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จาก  หัวข้อ วิธีการปลูกทุเรียน(คลิกจากตัวเลือกในหน้าแรก)

3.การดูแลต้นทุเรียนปลูกใหม่ ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จาก  หัวข้อ  การดูแลทุเรียนปลูกใหม่ (คลิกจากตัวเลือกในหน้าแรก)

4.โรคที่เป็นกับทุเรียนต้นเล็ก ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จาก  หัวข้อ  โรคทุเรียน (คลิกจากตัวเลือกในหน้าแรก)

 บรรยากาศงานบรรยาย  

2. ช่วงวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อยและครอบครัว เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และได้บรรยายเรื่องราวของทุเรียนนนท์ ให้เกษตรผู้ปลูกส้มและผลไม้อื่นๆ ได้รับฟังกัน ทั้งในเรื่อง การปลูกทุเรียน การดูแลรักษาทุเรียนปลูกใหม่ การจัดการโรคแมลง การขยายพันธุ์ทุเรียน และการปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 30 คน 
3. วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย ได้ไปบรรยาย เรื่อง ทุเรียนปลูกอย่างไร...จึงเติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนนิคมลำตะคลอง 4 บ้านซับพลู ตำบล คลองม่วง อำเภอ ปา่กช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยเริ่มจากแนะนำเรื่องราวของทุเรียนนนท์ การเตรียมพื้นที่ การปลูกทุเรียน การดูแลรักษาทุเรียนปลูกใหม่ การจัดการโรคแมลง และการบำรุงรักษาทุเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 50 คน และในช่วงบ่าย เกษตรกรผู้เข้าฟังบรรยายได้ไปชมสวนตัวอย่างของคุณเอ๋ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับพื้นที่และเป็นตัวอย่างการปลูกทุเรียนที่ถูกต้องในสภาพพื้นที่ปากช่อง ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ยินดีที่ได้ให้คำปรึกษากับเกษตรกรทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นทุเรียนของทุกท่าน...จะเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
Visitors: 174,253