สะเดา

สะเดามันทะวาย

     “สะเดามันทะวาย” ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ต้นเจริญเติบโตเร็ว  ออกดอกเป็นช่อสีขาวตามปลายยอด ยอดอ่อนดอกอ่อนมีรสชาติมันเป็นหลัก มีรสขมนิดๆ  ดอกดก ก้านดอกใหญ่ ปริมาณดอกมาก  สามารถเก็บดอกรับประทานได้ตลอดปี โดยจะแตกยอดอ่อนดอกอ่อนเว้น 2 เดือนครั้ง(ปกติสะเดาขมจะมียอดอ่อนดอกอ่อนปีละครั้ง ในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น)  ต้นสะเดาสามารถปลูกรอบคันสวนทุเรียนได้เพื่อบังลมและสามารถใช้ประโยชน์จากลำต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด 

 Last updated : 06/01/2559

 

Visitors: 215,669