พันธุ์กบตาเต่า

พันธุ์กบตาเต่า (Kop Tathao)

ชื่อพันธุ์          :  กบตาเต่า

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

จุดเด่น : "ผลดก สีสวย โตไว รสมันมากกว่ารสหวาน"

 

 

ลักษณะต้นและใบ

กบตาเต่าเป็นทุเรียนทรงพุ่มใหญ่คล้ายทุเรียนหนัก ให้ผลดกจนต้นตาย  ใบป้อมและใหญ่ ปลายแหลมและมีลายชัดเจน 

ลักษณะดอก

ดอกเล็ก ปลายมน และช่อสั้น

 

 

ลักษณะผล

ขนาดผลประมาณ 2 กิโลกรัม ขั้วสั้น ทรงผลคล้ายขนุน ก้นนูน คล้ายกบตาท้วมตรงที่ผลใหญ่ ฐานหนามกว้าง ตัดจากต้นแล้วสุกยาก

 

 

ลักษณะเนื้อ

เนื้อละเอียด เนื้อสีสวย เนื้อผลมีรสมันมากกว่ารสหวาน เมล็ดเล็ก แต่ไส้ค่อนข้างใหญ่ แกนแฉะง่ายหากได้รับน้ำในปริมาณมาก 

 

 

ท่านสามารถเข้าชมคลิป "ทุเรียนน่าปลูก ตอนที่ 7 กบตาเต่า"

 

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบตาเต่า  

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.        

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 475,957