พันธุ์กบเล็บเหยี่ยว

พันธุ์กบเล็บเหยี่ยว (kop lep-yiao)

ชื่อพันธุ์          :  กบเล็บเหยี่ยว

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)

 

ลักษณะต้นและใบ

การเจริญเติบโตของต้นโตเร็ว กิ่งตกเหมือนก้านยาว ต้นเตี้ย

ลักษณะดอก

ออกดอกมาก 

ลักษณะผล

ผลเล็ก หัวตัด เปลือกบาง ปลายผลแหลม ปลายหนามงอ โค้งลง แหลม คมมาก  การติดผลมาก  

 

 ลักษณะเนื้อ

เนื้อหนา แห้ง ละเอียดเป็นครีม  สีเนื้อเหลืองอ่อน สีลาน(สีขาวนวล-เหลืองครีม) สีเหลืองอ่อนกว่ากบแม่เฒ่า มีกลิ่นอ่ออน รสชาติหวานมัน 

 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์กบเล็บเหยี่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ และสุชาดา วงศ์ภาคำ. (2557). ทุเรียนสวนเรา. โครงการพฤกษพันธุศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 • อ. วิเชียร ทองพันชั่ง. (2546). คู่มือการปลูกทุเรียน. โครงการหนังสือเกษตรชุมชน. กรุงเทพมหานคร.
 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

                                           

 

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 463,707