พันธุ์กบแม่เฒ่า

พันธุ์กบแม่เฒ่า (Kop Maethao)

ชื่อพันธุ์           :  กบแม่เฒ่า

สถานภาพพันธุ์   :  พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)

ประวัติ            :   ทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า เป็นพันธุ์ที่เพาะจากเมล็ดของทุเรียนพันธุ์การะเกด   แหล่งค้นพบเกิดที่ตำบลหน้าวัดสุวรรณาราม  อำเภอบางกอกน้อย  จังหวัดธนบุรีลักษณะต้นและใบ

ลักษณะกิ่งไม่เป็นระเบียบใบป้อมกลางใบ สีเขียวแก่  ฐานใบกลมมน  การเจริญเติบโตของต้นโตเร็วและต้นค่อนข้างเตี้ย

 

ลักษณะดอก

รูปร่างของดอกตูมกลมรี  ปลายดอกตูมมน  ดอกมาก การติดผลมาก 

 

 

ลักษณะผล

ผลทรงกลมปลายผลป้าน  ความยาวผลปานกลาง หัวตัด เปลือกบาง ปลายผลแตกอ้า  รูปร่างหนามผลโค้งงอหนามปลายผลตรงแหลม หนามรอบขั้วผลเป็นหนามงุ้มเข้า  หนามยิบ แหลม คมมาก  การสุกของผลช้า ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและชอบน้ำ 

 

ลักษณะเนื้อ

เนื้อหนา สีเหลืองอ่อน สีลาน(สีขาวนวล-เหลืองครีม) สีเหลืองเข้มกว่ากบเล็บเหยี่ยว  มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมัน เนื้อแห้ง ละเอียดเป็นครีม หวานมันพอดี ไม่มีเส้นใยและนับว่าเป็นพันธุ์เศรษฐกิจพันธุ์หนึ่งที่ชาวนนทบุรีนิยมปลูก 

 

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า 

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • พระบรรเจิดวิชาชาญ (ชม บุณยาคม). (2497).  ความรู้ทุเรียน. ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 • ดร. ปิยะ เกียรติก้อง. (2500). การสำรวจพันธุ์ทุเรียนในจังหวัดธนบุรี. วิยานิพนธ์เสนอต่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 • ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ และสุชาดา วงศ์ภาคำ. (2557). ทุเรียนสวนเรา. โครงการพฤกษพันธุศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 • อ. วิเชียร ทองพันชั่ง. (2546). คู่มือการปลูกทุเรียน. โครงการหนังสือเกษตรชุมชน. กรุงเทพมหานคร.
 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

                     

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 475,962