ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

       บ้านทุเรียน หรือ อาคาร “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี” เป็นอาคารหลังแรกในประเทศไทยที่ปลูกสร้างด้วยไม้ทุเรียน  และเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับทุเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่จะคอยช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยมีพนักงานของสวนคอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเต็มที่  อีกทั้งมีโรงงานยาสูบ   โดยนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบพร้อมผู้บริหารและพนักงานยาสูบให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้โครงการนี้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐเอกชนและสถานศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ    ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบอมสัมมนาหรือเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ การสนับสนุนดังกล่าวนี้มีคุณค่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียน เป็นขวัญและกำลังใจ   ในการร่วมอนุรักษ์สวนทุเรียนและผลไม้เมืองนนท์ไว้ให้ลูกหลาน

 

      เมื่อการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ได้แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการพร้อมให้เยี่ยมชม ทางโรงงานยาสูบและชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์  จึงเชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 

 


    โดยในครั้งนี้มีนายมณเฑียร สงวนรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการโรงงานยาสูบมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร    นายชาตรี   บุนนาค เกษตรจังหวัดนนทบุรี เกษตรอำเภอทุกอำเภอ นางสาวสุวรรณา  โล้สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง  เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำโดย นายสนั่น  โตเสือ  ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี   นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานนอกจากจะได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรือนอนุบาลกิ่งพันธุ์ทุเรียนยังมีการร่วมปลูกต้นทุเรียน ชมสวนสาธิตที่ปลูกทุเรียนพื้นบ้านมากกว่า 50 พันธุ์   เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนนทบุรีให้คงอยู่สืบไป

 ภาพบรรยากาศ วันเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

        

 

Visitors: 195,531