ปลูกทุเรียนปี 2567 ต้องรู้อะไรบ้าง ?

ประเด็นที่ควรรู้และเตรียมรับมือดังนี้

เรื่องที่ 1 : อากาศร้อนจัด
-ควรปลูกพืชพี่เลี้ยง เช่น ทองหลาง กล้วย เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ
-ทุเรียนปลูกใหม่ควรเตรียมระบบน้ำก่อนปลูก เมื่อปลูกแล้วต้องให้น้ำอย่างเพียงพอ สำหรับทุเรียนปลูกใหม่เดือนแรกควรให้น้ำทุกวัน
-ควรพ่นอโทนิค (ทำให้ทุเรียนปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้ดีขึ้น)


 
 
เรื่องที่ 2 : ปริมาณน้ำฝนลดลง
-ควรวางแผนการจัดการน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมกรณีที่ต้องให้น้ำเพิ่มอย่างน้อย 10-20%
-เตรียมแหล่งน้ำสำรอง
 
เรื่องที่ 3 : ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
 
- ควรใช้ปุ๋ย ใช้ยาให้ถูกโรค ถูกเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- คิดแบบเชิงรุก (proactive) เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิด เช่น ปลูกทองหลางช่วยล่อแมลง
- ควรหารายได้จากพืชอื่นๆ ที่ปลูกในสวนทุเรียน เช่น กล้วย ส้มโอ และพืชที่ปลูกได้ที่คันสวน เช่น มะม่วง ฝรั่ง ปีนี้สวนตาก้านมีกิ่งพันธุ์จำหน่าย
Visitors: 455,528