สำรวจสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ปี 54

สมาชิกชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ เข้าสำรวจสวนสมาชิกในชมรมตอนช่วงต้นปี 2554

จงดี โตอิ้ม. การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย  ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี โครงการย่อยที่ 3 โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2555.
                                                        Last updated : 14/08/2558
Visitors: 286,827