พันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง

 จำแนกลักษณะประจำพันธุ์ ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัด นนทบุรี  ภาพจาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหนังสือทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี  ของกรมวิชาการเกษตร

จงดี โตอิ้ม. การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย  ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี โครงการย่อยที่ 3 โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2555.
                                                           Last updated: 14/08/2558
Visitors: 286,820