ยื่นขอเงินชดเชยน้ำท่วม

 


ชาวสวนทุเรียนนนท์ กว่า 500 คน โวย รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือไม่เป็นธรรม                 ด้านผู้ว่าฯรับปากช่วยเสนอ รมต.เกษตรและสหกรณ์

 
ที่ลานธรรมวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีชาวบ้านใน จ.นนทบุรี กว่า 500 คน มีอาชีพเป็นชาวสวนทุเรียน มารวมตัวประท้วงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ปี 2554 ไม่เป็นธรรม โดยชาวสวนทุเรียนได้เงินช่วยเหลือเพียงไร่ละ 5,098 บาท แต่ถ้าเป็นในส่วนของพืชชนิดอื่นๆ กลับได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ เช่นกล้วยไม้กระถางจะได้เงินช่วยเหลือไร่ละ  182,643 บาท  กล้วยไม้ตัดดอกไร่ละ  80,013 บาท  ไม้ประดับกระถาง ไร่ละ  61,215 บาท
 
 
 โดยตัวแทนชาวบ้านได้เสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ 
                                                                                      
 1 .ให้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนและมังคุดตามที่เสนอไป คือ เพิ่มจากไร่ละ 5,098 บาทเป็นไร่ละ 60,000 บาท
 2.ต้องมีตัวแทนจากกลุ่มชาวสวนที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือร่วมอยู่ด้วยเพื่อป้องกันการทุจริต  
3. ให้พิจารณาสรุปเรื่องที่เสนอไปแล้วนั้นให้เสร็จสิ้นภายใจ 7 วัน   หากไม่ได้รับคำตอบจะร่วมตัวกันไปประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาลทันที  ซึ่งนายวิเชียร  พุฒิวิญญูผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้รับหนังสือและรับปากที่จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในวันนี้ (5 มิ.ย.)  ชาวบ้านจึงพอใจและสลายตัวโดยไม่มีการปิดถนนเหมือนอย่างทุกครั้งที่ผ่านมา 
 
            ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ปลูกแบบยกร่องในอัตราร้อยละ ๕๕ ของต้นทุนการผลิตรวม(๗๕,๑๔๒บาท/ไร่)เป็นเงิน ๔๑,๓๒๘ บาท/ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทุเรียนแบบยกร่องที่ได้รับความเสียหาย ๓,๓๑๕ ไร่จึงต้องให้ความช่วยเหลือรวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๓๗,๐๐๒,๓๒๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว โดยสำนักงบประมาณ(สงป.)จัดสรรเงินงบประมาณให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้เกษตรผู้ประสบภัย ปี ๒๕๕๔
 
  ขอขอบคุณ 
 
พระราชธรรมนิเทศ(พยอม กัลยาโณ)
•คณะรัฐมนตรี
•กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•กรมส่งเสริมการเกษตร
•จังหวัดนนทบุรี
•องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
•สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
•สื่อมวลชน
•ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน
•เกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนทบุรีทุกท่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       

 

Visitors: 195,427